Megtekintés PDF formátumban:

TENKESH Bt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2021.04.21.

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. (székhelye: 8200 Veszprém, Egry József utca 25/A 2/6; adószám: 22388748-1-19; cégjegyzékszám: 19-06-508689) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztató célja, hogy a TENKESH Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”),
 • A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Társaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.

 1. Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak, így különösen:

 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; –
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalom magyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szükségessé.

 1. Igénybe vett adatfeldolgozók

Bérszámfejtés, könyvelés:

 • Németi Andrea ev. (székhely: 8200 Veszprém, Megyeháza tér 2. 1. em., adószám: 55704948-1-39, nyilvántartási szám: 54418679)

Honlap üzemeltetése:

 • 3 IN 1 HOSTING Bt. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A., adószám: 22206118-2-13)

Honlap fejlesztés:

 • HEE Design – Makedon Kft. (székhely: 1142 Budapest, Rákospatak utca 84/b, adószám: 10813250-2-42)

Online és offline marketing és kommunikáció:

 • AMV Reklámügynökség Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Stadion u. 24.B ép. 1.em. 3., adószám: 23892213-2-19)

Honlap látogatók kapcsán statisztikai adatok:

 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“)

Számlázás:

Szállítás:

 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463)
 1. A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok
 1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok:

 • Kötelezően megadandó: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám
 • Opcionális megadható: cégnév, fax

Az adatkezelés ellen adatkezelőnk elérhetőségén bármikor tiltakozhat. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az Tenkesh Bt. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

 1. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok
 1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név és email cím.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 1. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok
 1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. általi kezeléséhez.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg. Az önéletrajzokat Google Drive-on tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok a kapcsolat@tenkesh.hu címre érkeznek.

 1. A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok
 1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. részére elküldte önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, így önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének kezeléséhez, hogy azokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az adatokat a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. kizárólag a jelen tájékoztató levél dátumától számított 12 hónapig kezeli, azonban Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén ezen időtartam lejárta előtt bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat 12 hónapig, vagy hozzájárulásának visszavonásig kezeljük, ez után töröljük.

 1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg.

 1. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató
 1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet, illetve telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 1. A sütikre vonatkozó tájékoztató
 1. Sütik és webjezők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

 1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Süti megnevezése

Süti fejlesztője, célja

Lejárat

_utmc

google analytics, működés segítő

session

_utmv

google analytics, működés segítő

2 év

_utmb

google analytics, felhasználók elkülönítése

30 perc

_gid

google analytics

1 nap

_fbp

Facebook hírdetés célzás

2 hónap

 1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 1. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 1. Az Ön jogai
 1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
 2. Ön bármikor jogosult kérni a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
 3. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)
 4. Ön bármikor jogosult kérni a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

 1. Ön bármikor jogosult kérni a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. törli az Ön személyes adatait, ha
 • a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

A TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

 1. Panaszkezelés
 1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a TENKESH Oktató és Tanácsadó Bt. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy az adatvédelmi tisztviselőnk fenti elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.
 2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:         1363 Budapest, Pf. 9.

Cím:               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon:         +36 (1) 391-1400

Fax:                +36 (1) 391-1410

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.